Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.
La UEC és un servei que el Departament d'Ensenyament posa al servei dels Instituts per atendre d'una manera més adequada els alumnes que, per diferents raons, tenen dificultats per adaptar-se als centres.
 
Es tracta de donar una resposta complementària als IES davant de la situació de fracàs escolar, greus retards en l'aprenentatge, dificultats de comportament, alguns trets d'inadaptació social i manca d'assistència, oferint un programa als alumnes adaptat, tant pel que fa al nombre d'alumnes a l'aula, com a la metodologia utilitzada en la impartició del programa curricular de l'educació ordinària amb l'objectiu d'assolir la seva acreditació escolar.
 
Més concretament la UEC- Vallsgenera  treballa en les següents línies:
1. Atendre i acollir els nois amb necessitats educatives especials, derivats dels Instituts, que han esgotat tots els recursos pel tractament de la diversitat.
2. Dissenyar i fer possible, per a cada noi/noia derivat a la UEC, un itinerari formatiu individualitzat (modificació del currículum de l’alumne) segons les seves habilitats, aptituds i motivacions, en funció dels recursos que Casa Caritat posa a l’abast de la UEC, mitjançant els quals sigui possible treballar gradualment i sumativament els objectius generals previstos en l’etapa d’educació secundària obligatòria.
3. Oferir als participants una ESO adaptada, en grup reduït.
4. Individualitzar els objectius a partir de la situació concreta de cada jove, per tal de treballar les habilitats que facilitin la seva inserció social i laboral.
5. Potenciar l’ensenyament actiu pel desenvolupament de la iniciativa i la creativitat.
6. Realitzar una formació aprofitant l’entorn de la ciutat, des dels seus propis recursos lúdics, formatius i econòmics.
 

Els nois de la UEC, han fet un vídeo, parla'n de la seva experiència, no ús u perdeu!

https://www.youtube.com/watch?v=D-GLQNueATM