Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

RESUM DE SUBVENCIO a la contractacio de persones MAJORS DE 45 ANYS 2017/2018

Ajuntament de Valls, IMDL Vallsgenera

 

Objectiu : Incentivar la contractació laboral d’aturats i residents a Valls, de majors de 45 anys per les empreses i entitats del municipi.

Beneficiaris: Empreses i entitats de Valls que contractin aturats majors de 45 anys entre 1 d’octubre del 2017 al 30 de setembre del 2018.

Quantia: la quantaitat a subvencionar són 800€/treballador contractat, per empresa, amb un maxim de 2400€ per empresa.

REQUISITS: Podran obtenri la subvenció les empreses que compleixin:

 • Empreses que s’estableixin o estiguin estblertes al municipi de Valls
 • Que la gestió de l’Oferta es realitzi a través de la Borsa de Treball de l’IMDL Vallsgenera
 • No  haver tramitat cap ERO durant els 12 mesos anteriors, a la data de sol.licitud de subvencio
 • No haver acomiadat cap treballador en els 12 mess últims per causa improcedent
 • Que l’activitat empresarial que realitzin està enquadrada en un IAE o CNAE
 • No estar compresa en els suposits de l’arti. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de nov.
 • Aportar el  justificant de la despesa.

Les persones contractades; hauran de cumplir els requisits següents:

 • Tenir 45 anys o més a la data de la contractació
 • Estar empadronat a Valls (antiguitat minima 6 mesos)
 • Estar inscrit a la Oficina del SOC com a demandant no ocupat (aturat)
 • Estar ocupat o  inscrit a la Borsa de Treball de l’IMDL Vallsgenera
 • No haver estat contarctat per la mateixa empresa en els 12 mesos anteriors

 

 •  ON presentar la sol.licitud?

            Al Registre de l’IMDL Vallsgenera , situat a la carretera del Pla, 37ª de Valls, acompanyat la de la documentació que es detalla:

 • Sol.licitud de subvenció signada pel representant legal i segellada per l’empresa
 • Còpia del NIF/ CIF de l’empresa o entitat
 • Còpia del DNI/ NEI  de la persona representant empresa que fa la sol.licitud
 • Alta IAE o CNAE
 • Contracte de Treball i alta a la Tesoreria de la Seguretat Social.
 • Còpia DNI contractat
 • Justificant de despersa  superior a la subvenció (nomina i/o TC)
 • Declaració reaponsable, conforme l’empresa o entitat està al corrent de les obligacions tributaries i amb al Seguretat Social
 • Declaració jurada confirme no s’ha tramitat cap expedient de regulació (ERO) els ultims 12 mesos
 • Declaració jurada conforme no s’ha acomiadat cap treballador ens els 12mesos últims per causes objectives o improcedents.

 

Termini:

El termini màxim de presentació de la sol.licitud será 23 D’OCTUBRE del 2018

 

Caracteristiques del contracte:

 El contracte s’ha de formalitzar en qualsevol modalitat de contractació. La durada minima ha de ser de 12 mesos consecutius.

 

Referencia normativa:

BASES publicades  al BOP número   183 de 21 de setembre del 2016.

Convocatòria de la subv. de majors de 45 anys BOP núm 193 de 8 d’octubre del 2018.