Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Enllaç on tramitar-lo

 

Requisits:

 • Ser persona treballadora autònoma persona física, donada d’alta com a treballadora autònoma al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball aCatalunya. 
  No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 • No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imponible de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual  i d’igual quantia en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.   
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. 
 • Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
 • En el cas de persones joves que han estat beneficiaris de l'ajut per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquells que en data 1 de març de 2020 ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Real Decret 463/2020, modificat pel Real Decret 465/2020 i normes concordants.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

 

Documentació

No cal adjuntar cap documentació ja que el compliment dels requisits s'acredita mitjançant les declaracions responsables que ja inclou el formulari de sol·licitud.

La persona sol·licitant, en cas de rebre l’ajut, té l'obligació de conservar i custodiar aquesta documentació i posar-la a disposició de l’Administració per a qualsevol actuació de comprovació i verificació de les dades declarades. La documentació a custodiar és:

 • Document excel "Estimació directa ingressos i despeses”  degudament emplenat (G146NTA-107).
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingresos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.

 

Termini

El termini per sol·licitar l'ajut és del 6 d'abril al 5 de maig de 2020.