Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Convocatòria de subvencions al sector turístic

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril i RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per les qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

 

FINALITAT

Es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, per tal fer efectiva la continuïtat de les seves activitats.
 

QUI POT SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic de Catalunya:

- Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació , organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.

 - Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.

 - Guies de turisme habilitats

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).

 

REQUISITS PER OBTENIR-LA:

 1. Estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya (si escau) amb una antel·lació mínima d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi de la COVID-19 decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març
 2.  Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya

- En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donada d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) durant, almenys, els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud

- En el cas de les explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'impost sobre

activitats econòmiques: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d'habitatges”.

 1. Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues) destinades a l'àmbit turístic de l'activitat abans de l'inici de la crisi provocada per la COVID-19.
 2.  Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici.
 3. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social.
 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003-
 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 6. No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria.
 7. Disposar (si escau) d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 8. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 9. No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per infracció greu o molt greu.
 10. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 11. No estar subjecta a cap ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
 12. No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d'acceptacions impagades (RAI), amb l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (ASNEF), o de caràcter judicial o fons propis negatius
 13. No haver estat condemnades per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans..
 14. Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades d'aquesta Ordre hauran de disposar, en tot cas, de la corresponent habilitació per exercir l'activitat amb una antelació mínima d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi provocada per la COVID-19, decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
 15. Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
 16. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar

 

QUANTIA DE L’AJUT

La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 € per persona beneficiària

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Són subvencionables les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma pel COVID19.

1. Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

 2. Les condicions perquè aquestes despeses siguin subvencionades són les següents:

 • Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat.
 • Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

 

COM ES SOL·LICITA? (Documentació)

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Tràmita-ho aquí

 

TERMINI PER DEMANAR-HO?

Termini obert des del 16 d’abril del 2020, fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. Un cop exhaurit el pressupost, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta situació, i la presentació de la sol·licitud no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut, a excepció del supòsit que s'ampliï.

 

JUSTIFICACIÓ

Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant la Direcció General de Turisme l'aplicació de l'import de la subvenció a les despeses corrents subvencionades, mitjançant la declaració responsable a què es refereix la base

No obstant això, les persones beneficiàries hauran de disposar de la documentació que acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts, documentació que es detalla en la mateixa base 11 i que s'haurà de presentar com a màxim el 31 d'octubre de 2020.