Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Quines obres poden romandre actives durant l'estat d'alarma

Mitjançant l’Ordre del Ministeri de Sanitat (SND/340/2020), modificada per l’Ordre SND/385/2020 de 2 de maig, el govern ha definit quines obres queden suspeses i ens quins casos es pot reprendre l'activitat . Aquesta Ordre Ministerial afecta, directament, a tots aquells instal·ladors, paletes, pintors, fusters, etc. que desenvolupen el seu treball en obres actualment en curs.

Per començar, cal assenyalar que aquesta Ordre el que fa és declarar la suspensió de les obres en edificis existents quan els treballadors o instal·ladors hagin de compartir algun espai amb els usuaris de l'immoble , ja sigui per la pròpia execució de l'obra com pel moviment de treballadors o el trasllat de materials.

Així doncs, es tracta d'una suspensió que afecta únicament a les obres de reforma que es puguin estar desenvolupant en edificis habitats o utilitzats.

Quines obres si poden continuar amb la seva activitat?

 • Les obres de nova construcció

 • Les reformes que puguin desenvolupar-se en edificis buits (col·legis, hotels, etc.)

 • Les obres en què existeixi, o s'instal·li, un separació entre l'obra i la resta de l'immoble, que eviti aquest contacte , tal com assenyala l'Ordre Ministerial. Per exemple, obres en habitatges unifamiliars o en locals a peu de carrer.

 • També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades, o a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que compleixin les condicions següents:

  • Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i es prenguin totes les mesures oportunes per evitar el contacte amb els veïns de l’immoble,

  • L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i la finalització de la jornada laboral.

  • Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene front al COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

 • Els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i / o avaries , encara que es produeixi el contacte entre els obrers / instal·ladors i els usuaris de l'immoble.

 • En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització d’operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per realitzar l’obra.

No obstant, en el cas de reformes en què pogués arribar a existir contacte amb els usuaris d'un immoble, l'aplicació d'aquesta suspensió podria evitar articulant mecanismes per evitar aquest contacte (instal·lar elements o barreres de separació, evitar el trànsit continu de treballadors o agrupar els trasllats de material abans o després de l'horari d'obertura de l'immoble, si es tracta d'un supermercat, per exemple).

De la mateixa manera, és recomanable que el personal d'aquestes obres vagi equipat amb Equips de Protecció Individual (EPI) per garantir la seguretat i evitar possibles contagis.

Finalment, és important assenyalar que aquesta és l'única limitació que, fins al moment, s'ha establert en relació amb les obres. La seva vigència es mantindrà mentre l'Estat d'Alarma romangui en vigor .