Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Convocatòria de les subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Valls amb motiu de la situació generada pel COVID-19

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d'alta a l'Ajuntament de Valls en un dels epígrafs que figuren a l'annex de les bases.

Objecte: Donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Valls que s'han vist obligats a tancar per la crisi del Covid-19.

Quantia: màxima de 400€

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT i fins al 30 de juny de 2020. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de subvenció.

Lloc on es  presenta la sol·licitud:

 1.  Les persones jurídiques: només mitjançant signatura electrònica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (instància general).
 2.  Les persones físiques:
  • Preferentment mitjançant signatura electrònica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (instància general).
  • En cas de no disposar de signatura electrònica, presencialment a les oficines dels serveis d'urbanisme de l'Ajuntament del carrer Paborde, en horari de 10 a 13 hores.

A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.
 • En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
 • Identificació de l'establiment físic que ha cessat l'activitat a causa de la crisi del COVID-19.
 • Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l'activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del COVID-19.
 • Justificant de despesa vinculada a l'activitat durant el període de tancament superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas que s'hagi sol·licitat l'aplaçament de quotes de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament. -Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n'ha rebut alguna junt amb la de l'ajuntament no supera la despesa justificada.
 • Justificant de titularitat del compte bancari on s'hauria de fer l'ingrés de l'ajut. (Pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full descarregat de la banca on-line). - Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

ANNEX

Activitats definides pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)

Epígrafs d’activitats que poden ser beneficiàries de l’ajut.

471

Comerç al detall en establiments no especialitzats

475

Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats

476

Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments especialitzats

477

Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats

551

Hotels

561

Restaurants i establiments de menjars

563

Establiments de begudes

591

Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió

681

Compravenda de béns immobiliaris per compte propi

683

Agents de la propietat immobiliària

791

Agències de viatges i operadors turístics

855

Altres activitats d’educació

9200

Administració de loteries

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604

Activitats de manteniment físic

9609

Altres activitats de serveis personals

 

Valls, 26 de maig del 2020.

 

Consulta les bases de la subvenció Tramita directament la subvenció