Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Persones beneficiàries:

Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que de forma contrastada tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

Accions subvencionables:

Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte.

Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector.

Requisits: 

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros.

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Quantia de la subvenció: 

Fins el 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000,00 euros.

Documentació: 

Annex de dades específiques segons model normalitzat que inclourà els indicadors per a mesurar l’impacte (Annex)

Pla d’acció dels dos darrers anys anteriors a la convocatòria.

 

Realitzar el tràmit