Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Tercer tram de la línia d'avals ICO per autònoms i pimes

Resolució de 6 de maig de 2020, de la Secretaria d’ Estado d’ Economia i Recolzament a l’ Empresa, per la que es publica l’ Acord del Consell de Ministres de 5 de maig de 2020, on s’ estableixen els termes i condicions del tercer tram de la línia d’ avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, als pagarés incorporats al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i als reavals concedits per la Companyia Espanyola de Refiançament, SME, Societat Anònima (CERSA), i s’ autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs en aplicació del que es disposa a l’ article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Les condicions específiques d’aquest tercer tram d’ avals, al qual també seran d’aplicació les condicions fixades pel primer i el segon, són les següents:

  • L’ import pujarà a la quantitat de 20.000 milions d’ euros.

  • De l’esmentada quantitat, 10.000 milions d’euros es destinaran a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes; i els restants 10.000 milions d’ euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.

  • Les entitats financeres no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client.

  • El finançament s’haurà d’utilitzar per atendre les necessitats de liquiditat derivades de la gestió de factures, pagament de nòmines i a proveïdores, necessitat de circulant i venciments d’obligacions financeres o tributàries. No podrà destinar-se en cap cas al pagament de dividends ni de dividends a compte.

  • Els avals es podran sol·licitar fins els dia 30 de setembre de 2020.